Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Elonen Oy Leipomo
Patalahdenkatu 1
42100 Jämsä
puh. 020 7070 200

2. Rekisterin nimi

Elonen Oy Leipomon asiakas- ja markkinointirekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Elonen Oy Leipomon oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen viestintä myös sähköisiä välineitä hyödyntäen. Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle.

Elosen markkinointi- tai asiakasrekisteriin kuuluvalla henkilöllä on oikeus koska tahansa pyytää tietojensa poistoa tai markkinointiviestinnän päättämistä.

Elonen käyttää markkinointi- ja asiakasviestinnässään vain sellaisten yhteistyökumppaneiden palveluita, jotka ovat omalta osaltaan sitoutuneet EU:n lainsäädääntöön ja GDPR-vaatimuksiin.

4. Julkiset verkkopalvelut ja tietolähteet

Elosella on käytössään erilaisia julkisia verkkopalveluita, joiden avulla käyttäjistä kerätään tietoa ja hänet voidaan tunnistaa. Kerätyn tiedon perusteella käyttäjälle voidaan kohdistaa räätälöityä sisältöä.

Verkkopalveluita ja tietolähteitä ovat Elosen verkkosivut (elonen.fi) sekä Elosen sosiaalisen median tilit Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja Youtubessa.

Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies), jotka mahdollistavat yksilöityjen tunnistetietojen keräämisen kävijäliikenteestä ja yksittäisistä käyttäjistä. Evästeet eivät aiheuta haittaa käyttäjän päätelaitteelle tai verkkoyhteyteen, vaan niiden avulla pyritään vain ja ainoastaan keräämään käyttäjätietoja. Evästeiden käytön voi kuitenkin halutessaan estää internet-selaimen asetuksista.

Rekisteri koostetaan myös Elonen Oy Leipomon olemassa olevasta asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä Suomen Asiakastieto Oyj:n tietopäivitysten perusteella. Asiakastietoja tallennetaan myös Intellipocket Oy:n ylläpitämästä, Elosen omistamasta kanta-asiakassovelluksesta (tarkempi rekisteriseloste alempana).

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

 • Nimi
 • Ikä
 • Sukupuoli
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Kotipaikkakunta
 • Muut yhteystiedot, kuten osoitetiedot
 • Rekisteröidyn itsensä tuottamat sisällöt, esimerkiksi kilpailutuotokset
 • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Yritys ja asema
 • Yrityksen osoitetiedot
 • Rekisteröidyn päätelaitteen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot sekä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla käsiteltävät tiedot

Elonen Oy Leipomo käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

Käyttäjistä ei erikseen tallenneta Elosen tietojärjestelmiin sellaista yksilöityä tietoa, joka ei asiakassuhteen ylläpitämiseksi tai kehittämiseksi ole tarpeellista.

6. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisteriin koottuja henkilötietoja käsittelevät nimetyt Elonen-konsernin työntekijät sekä alihankkijat/yhteistyökumppanit. Alihankkijoilla ja yhteistyökumppaneilla tarkoitetaan tässä yhteydessä suurimmalta osin esimerkiksi ICT-kumppaneita, joilla on pääsy Elosen tietojärjestelmiin ja sitä kautta myös henkilötietorekistereihin. Tarvittaessa henkilötietoihin pääsevät kumppanit voidaan pyynnöstä yksilöidä.

Henkilötietojen käsittely on rajattua ja henkilötietojen käsittelijä tai kukaan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän alaisuudessa toimiva henkilö, jolla on pääsy henkilötietoihin, ei saa käyttää tai tarkastella henkilötietoja muutoin, kuin rekisterinpitäjä on ohjeistanut, poislukien esimerkiksi viranomaisyhteistyöt.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Pyydettäessä asiakkaalla/käyttäjällä on myös oikeus tarkastella hänestä tallennettuja tietoja Elosen tietojärjestelmissä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Elonen käyttää markkinointi- ja asiakasviestinnässään vain sellaisten yhteistyökumppaneiden palveluita, jotka ovat omalta osaltaan sitoutuneet EU:n lainsäädääntöön ja GDPR-vaatimuksiin.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

 

Kanta-asiakassovellus ja kanta-asiakasjärjestelmä

1. Rekisterin ylläpitäjä:

Elonen Oy markkinointi- ja asiakasrekisteri
Elonen Oy Leipomo/Elosen Konditoria Oy
Y-tunnus: 0175531-7/0679236-0

2. Yhteystiedot:

Patalahdenkatu 1, 42100 Jämsä
puh. 020 7070 200
info@elonen.fi (rekisteriin liittyvät tietopyynnöt)
Rekisterivastaava: Mikko Yrjönen

3. Rekisterin lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys

Elonen Oy Leipomo/Elosen Konditoria Oy noudattaa asiakas- ja markkinointirekisteriä ylläpitäessään henkilötietojen käsittelyn laillisia perusteita. Elonen Oy Leipomo/Elosen Konditoria Oy korostaa toiminnassaan informointivelvollisuutta liittyen rekisterin sisältöön. Rekisterin käsittelijä sekä tekninen ylläpitäjä on Intellipocket Oy (Y-tunnus: 2295953-8).

Rekisterin ylläpitäjä ja käsittelijä noudattavat EU GDPR -asetusten velvollisuuksia.

4. Käyttötarkoitussidonnaisuus ja tietojen minimointi

Elosen asiakas- ja markkinointirekisteriin kerätään käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatetta noudattaen vain oleelliset asiakastiedot. Tunnistetietoja ei kerätä. Rekisteriin kerätään vain tietoja, jotka ovat käyttötarkoituksen kannalta olennaisia.

Rekisterin käyttötarkoitus on kanta-asiakasohjelma ja ohjelmaan liittyvät markkinointi- ja viestintätoimenpiteet.

Asiakastietoja ei käsitellä tässä määriteltyjen tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.

Elosen asiakas- ja markkinointirekisteriin kerätään vain tarkoituksenmukaista tietoa, jota tarvitaan kanta-asiakasprofiilin luontiin mobiilisovelluksen toimittamiseen. Lisätietoina voidaan tallentaa sähköposti, syntymäaika, postinumero, kotikaupunki ja sukupuoli. Tämän lisäksi rekisterissä olevaan luonnolliseen henkilöön kytkettyyn asiakasprofiiliin liitetään markkinointitietoa, kuten sovelluksen avaukset, sisältövierailut ja mahdollisesti ostoleimat. Rekisterissä hallinnoidaan myös asiakkaaseen liitetyt markkinointiluvat.

Näitä oletusarvoisesti tarpeellisia tietoja käytetään kanta-asiakasohjelman operatiiviseen toimintaan.

Tietoja käsitellään vain kanta-asiakasohjelman puitteissa.

Rekisterin tietolähde on tiedot antanut luonnollinen henkilö ja hänen antamansa tiedot.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Mobiilinumero
 • Mobiililaitteen käyttöjärjestelmä
 • Tiedot mobiilikanavan sisältövierailuista ja sovelluksen aukaisuista.

Mikäli sovelluksen käyttäjä on ilmoittanut:

 • Sähköposti
 • Postinumero
 • Syntymäpäivä
 • Sukupuoli

6. Täsmällisyys

Rekisterissä olevat tiedot pyritään parhaan mahdollisen käytännön mukaisesti pitämään täsmällisinä, päivitettyinä ja virheettöminä.

7. Säilytyksen rajoittaminen

Tiedon varastointi ja käsittely tapahtuvat EU-alueella.

Tietoa ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

Rekisterin tiedot säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Elonen Oy Leipomo/Elosen Konditoria Oy huolehtii, että rekisterissä olevan luonnollisen henkilön tiedot voidaan tarvittaessa hävittää, anonymisoida ja arkistoida.

Tiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin kanta-asiakasohjelma on olemassa tai tekninen ratkaisu merkittävissä määrin muuttuu.

8. Eheys ja luottamuksellisuus

Tiedot pidetään virheettöminä ja ajantasaisina asianmukaisten käytäntöjen mukaisesti.

Elonen Oy Leipomo/Elosen Konditoria Oy ei vastaa rekisteriin tarkoituksellisesti syötetyistä virheellisistä tiedoista.

Intellipocket Oy toteuttaa EU GDPR -asetusten mukaiset tekniset ja organisatoriset toimet tietojen suojaamiseksi.

Elonen Oy Leipomo/Elosen Konditoria Oy vastaa rekisteröidyn oikeudesta liittyen: tietoihin pääsy, oikaisu, poistaminen, käsittelyn rajoittaminen, oikeus peruuttaa suostumus.

9. Osoitusvelvollisuus

Erikseen pyydettäessä Elonen Oy Leipomo/Elosen Konditoria Oy ja Intellipocket Oy osoittavat erillisellä dokumentilla, että tässä mainittuja EU GDPR -asetusten mukaisia periaatteita on noudatettu.

Elonen Oy Leipomo/Elosen Konditoria Oy osoittaa erikseen pyydettäessä, että tietoa käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla.

10. Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja

Elonen Oy Leipomo/Elosen Konditoria Oy noudattaa toiminnassaan EU GDPR -asetusten mukaisia tietoprosesseja. Elonen Oy Leipomo/Elosen Konditoria Oy vastaa rekisteriin pääsyn teknisistä oikeuksista.

Intellipocket Oy noudattaa parhaiden käytäntöjen ja EU GDPR -asetusten mukaisia tietoturvakäytäntöjä.

Käytämme kaikkia kohtuullisia ja asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä suojellaksemme Intellipockettia ja estääksemme luvattoman pääsyn henkilötietoihisi, sekä suojataksemme henkilötietojasi katoamista, väärinkäyttöä, paljastumisia ja luvatonta muuttamista vastaan. Tietoturvatoimenpiteemme sisältävät mm. palomuurien käytön, tiedon salauksen, pääsyvalvonnan sekä turvalliset toimitilat. Mikäli toimenpiteistämme huolimatta tapahtuu sellainen tietomurto, josta todennäköisesti seuraa haitallisia vaikutuksia yksityisyydellesi, tietotamme sinua tälläisestä tietomurrosta mahdollisiman pian.

Tilaa uutiskirje

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
x